ZPĚT

ČTVRTÝ KRÁL
Autor Poč. rolí (m/ž/o) Poč. jednání Určeno pro: Styl Délka (cca) Poznámka Servis
? 12/4/2 + kompars 1 všichni próza ? min - RTF

OSOBY:
VYPRAVĚČ 1
VYPRAVĚČ 2
MELKNAZAR
KAŠPAR
MELICHAR
BALTAZAR
CHLAPEC
CHUDÁK
STAŘENKA
MAJITEL
OTROCI
MUŽ 1
MUŽ 2
MUŽ 3
MUŽ 4
DÍVKA 1
DÍVKA 2
DÍVKA 3
JEŽÍŠ


Píseň

Vypravěč
Toto je příběh o čtvrtém králi. Málokdo ho zná. Přihodil se dávno, velmi dávno, někde daleko na východě. Jednou v noci nad malým bílým městem v Sýrii zazářila hvězda -kometa
Chlapec
Učiteli Baltazare! Podívej, jaká krásná a veliká hvězda! Ty se přece vyznáš ve hvězdách, řekni, co to znamená, proč je tak krásná a tolik svítí?
Baltazar
Tolik svítí... Ano, je jasná...Je nejjasnější ze všech... Chlapče, toto je hvězda, o níž hovoří Písmo. To je hvězda Mesiášova. Hvězda, která zvěstuje nový život. Rychle utíkej za Kašparem a Melicharem a řekni jim, že svítí, že naše velká hvězda svítí. Utíkej jak nejrychleji dovedeš, brzy se vydáme na cestu.
Chlapec
Už běžím učiteli Baltazare...

Chlapec Ó mocní mágové, mistře Kašpare a mistře Melichare! Učitel Baltazar vám vzkazuje, že svítí hvězda. Podívejte se, je to opravdu ona? Je to opravdu ta hvězda, o které hovoří staré listy? Je to hvězda Mesiášova?
Kašpar  Jak úžasná!
Melichar Jak velkolepá!
K. Jak nádherná!
M. Jak krásná!
K. Je to jistě ona.
M. Hvězda Mesiášova.
K. Je to skutečně ona.
M. Vzhůru na cestu za hvězdou.
K. Hvězdou našeho života.
M. Vzhůru na cestu!
Chlapec Mohu jít s vámi? Nechte mě prosím vás jít s vámi.
K. Dobrá pojď, budeš se starat o naše tři velbloudy a o myrhu.
M. A mně o vzácné kadidlo (Baltazar přichází)
B. A mně o zlato.
Chlapec Díky vám ó mágové ...(odcházejí za hvězdou)

Píseň

Chlapec  Jsme na cestách tak dlouho. Proč jsme opustili Herodův palác, kde bylo tak krásně? Tolik bohatství ...Proč hledáme nějakého krále, o němž ani nevíme, kde skutečně je.
B My nehledáme krále, my hledáme Mesiáše. A Mesiáš je král  králů.
Ch A kde je tedy jeho království?
B Všude kolem tebe. Rozhlédni se, vidíš, to všechno je jeho králoství. I ty můžeš být jeho, jen ho musíme najít.

píseň My mudrcové od východu

Betlém
Ch Tady se hvězda zastavuje. Tady bude Mesiáš. Vstoupíme  dovnitř.
K O Mesiáš - a na slámě?
M A kolem jen prostí venkované a pastýři?
B Hle skutečný Mesiáš! Pojďme a padněme na kolena před tím, kdo je nejvyšší. Hvězdy nikdy nelžou, protože pocházejí od něho.
M Svět je pravda hvězd.
B Svět je pravda Mesiášova.
K Mesiáši, ty jsi pravda.
M Jen dokázat hledat a věřit ... vždy a všude.
K Hledat celým srdcem a milovat.
B Mít rád to je to největší.

píseň Spí malé Jezulátko - sólo

Vypravěč 1 Mezitím kdesi hluboko v poušti se začíná příběh čtvrtého krále. Málokdo ho zná. Přihodil se dávno, velmi dávno. To se kdysi vypravili tři králové za krásnou a jasnou hvězdou. Jmenovali se Kašpar, Melichar a Baltazar. Plní víry putovali tak dlouho, až se před nimi na obloze zastavila jasná hvězda.
Vypravěč 2 Zastavila se nad chlévem, v němž Maria tu noc porodila Mesiáše, krále králů. V prozářeném dni čtvrtý král postupuje osaměle pouští.
Melknazar Chce hledat, kde je ten, k němuž směřuje hvězda... Kam jdu? Proč jsem opustil pohodlí a klid, proč jsem vyšel na cesty a hledám? Proč? Chatrč, vetká chatrč, kdo v ní žije? Vstoupím dovnitř a podívám se.
Muž 2 Kdo jsi? Nevidím tě, neslyším tě, ale vím, že jsi tady a že nejsi sám. Kdo jsi, řekni mi to...
Melk Jsi nemocný?
M2 Jsem sláb a nemocen, jsem bezradný. Umírám od hladu a žízně. Žil jsem tu, v této mé zahradě, tady v této oáze a staral jsem se o pocestné. Ale teď když jsem již starý a nemocný, nikdo se tu nezastaví. Jsem tu tolik opuštěný...
Melk Ale já jsem se tu zastavil a jestli dovolíš, mohu tu i zůstat. Moje cesta počká.
M2 Požehnaný je tvůj příchod...
Melk Mám zde v batohu trochu jídla a mám tu i dobré víno. To je medicína. Pravda, cítíš se lépe?
M2 Ó lépe, o mnoho lépe. Díky. Jsem tak rád, tak strašně rád, že jsi přišel. A kam vlastně jdeš? Kam směřuje tvá cesta?
Melk Jdu za hvězdou. Čekal jsem na ni roky.
V1 Melknazar zůstal u nemocného celý týden. Teď opět popohání velblouda, aby dohnal ztracený čas. Je opět na poušti.
V2 Právě chtěl Melknazar seskočit z velblouda, když se k němu přibližuje nějaký muž.
Chudák Pane, počkej, prosím tě...
Melk Ano? Přistup blíž, neboj se, co potřebuješ?
Ch Prosím tě, mám hlad, smiluj se...
Melk Chceš jíst, tady máš chleba. Právě se chci také trochu občerstvit, trochu najíst. Pojíme spolu.
Ch Pane, ale ty jsi král a já jsem jen ubohý žebrák... Ach pane, jsi tak dobrý...
Melk Cože? Nerozumněl jsem.
Ch Jsi tak dobrý.
Melk Já že jsem dobrý? Já jdu za někým, kdo je dobrý, ne jednou za čas, ne jednou za rok, ale v každém okamžiku.
V1  Melknazar pokračuje dál ve svém putování. A tu se opět setkává s nějakou chudou stařenkou, která se třese zimou.
Stařenka Mistře, je mi zima...Mám strach...Mistře, pomož mi.
Melk Pomohu ti. Vezmi si můj plášť. Snad ti poslouží, jako slouží mně.
St Mistře, díky.
Melk Neděkuj, dělám to rád. Jsem šťastný, když mohu pomoci, když mohu někomu udělat radost.
St Děkuji ti mistře. Jsi dobrý, tolik dobrý. Proč nejsou všichni tak dobří, jako ty?
V2  Melknazar se zřekl své koruny, plášť daroval stařence a už se ani nepodobá králi. Ale svoje dary, svoje vznešené dary si přece ponechal pro Mesiáše, kterého mu ukázala hvězda. Ještě jednou se čtvrtý král na poušti zastavil, a to když viděl ležícího nemocného muže sténajícího žízní.
Muž1 Žízeň..mám žízeň. Tak velikou žízeň.
Melk Tady je můj pohár. Vlastně už jen sklenice. Ale pij, pij z plna hrdla.
M1 Vidím pane, že víš, co je láska.
Melk Když jsem se vydal na cestu, byl jsem bohatý a mocný...a ze všeho, co jsem sebou měl, mi zůstala jen láska. Ta je v našem životě nejpotřebnější.
píseň - odpusť...

Vypravěč1 Potom Melknazar pokračoval ve své cestě. Všiml si však skupiny otroků, které jejich majitel surově poháněl.
Majitel  Darebáci, hoďte sebou! Ta stavba bude do konce měsíce! Hybaj do práce!
Melk Hej, pane, kolik stojí tvojí otroci?
Maj To jsou tisíce! Ale jsou líní, jsou nesmírně líní...
Melk Chci je koupit. Nabízím ti 9000 denárů. Prodej mi je.
Maj (šeptem) On se zbláznil, chce koupit otroky - tak líné. (nahlas) A proč je chceš koupit? Co s nimi budeš dělat?
Melk Chci jim dát svobodu.
Maj Dobrá, dej sem peníze. Tisíc, dva... devět. Jsou tvoji! To je ale blázen.
Melk Jděte bratři! Jste svobodní!
Otroci  Děkujeme ti pane, děkujeme.
V2  Melknazar se rozloučil s otroky a vydal se dále na cestu. Nedaleko odtud je však další trpící nešťastník, který je přikovaný k mlýnskému kameni. Čtvrtý král už nemá korunu na hlavě, ani v kapsách. Co udělá, aby i jemu pomohl?
Melk Odpočiň si a nechej se tahat... Pomohl bych ti déle, ale jsem na cestách.
M3 Jen se neunavuj. Stačí mi na celý život vzpomínka na tvůj dobrý skutek. Nato, že jsem ti nebyl lhostejný. Nato, že sis mne všimnul a pomohl mi.
V1 Na cestě si dále Melknazar všiml muže, který právě opouštěl svou rodinu. Zastavil ho a dával se s ním do řeči.
Melk Člověče dobrý, kam jdeš? Proč opouštíš ženu a děti? Nevidíš jak pro tebe pláčou?
Muž 4 Jsme ubožáci, bez práce... Proto odcházím za jistým mužem, který pomáhá chudým. Říkají mu Mesiáš.
Melk Mesiáš?
M4 Ano, Mesiáš. Žije v Jeruzalémě a všichni se od něho vracejí potěšeni.
V2  Konečně slyšel Melknazar o tom, koho celou svou dlouhou cestu hledal. Putuje dál ve dne v noci. Věrný velbloud mu už dávno zahynul na cestě. Vždyť ti tři králové se vydali na cestu již před 30 roky.
Melk Ale hvězda mě neopustila. Dnes v noci jsem ji po tolika  letech zase objevil. Září nad Jeruzalémem... Mesiáš je jistě tam.

Píseň Na cestu s námi...

V1  Konečně je čtvrtý král v cíli své cesty. Zestárlý a unavený dlouhým putováním se opírá o svou poutnickou hůl. Kráčí po tichých jeruzalémských ulicích. Zahalené ženy přecházejí vedle něho a všude vládne podivné ticho.
Dívka1  Podívej se, zvláštní člověk se k nám blíží. Vypadá jako král a přitom nemá korunu na hlavě.
Melk Mladé ženy, kde bych našel Mesiáše?
D1 On to neví.
D2 On ještě o něm mluví?
D3 On nemá strach? On vůbec nic neví?
D1 Přivede nás do nepříjemností.
D2 Ublíží nám.
D3 Pojďme pryč, než se tu něco stane.
D1 Utíkejme.
Melk Mladé ženy, i vy přátelé, nerozumím vašim řečem, povězte mi, kde najdu Mesiáše?
D1 Přicházíš jistě zdaleka, když nevíš, že ho jeho nepřátelé zabili.
D2 Na Golgotě ho zabili.
Melk Zabili? to není možné!
D1 Ukřižovali ho. Jako zločince. Lidé ho považovali za zločince.
D2 Byl to velký člověk
D3 Opravdu.
D1 Ale ne! Nikdo se k němu nezná, je proti Římu! Je proti soudcům a farizeům.
D2 Běž dál, běž dál.
D1 Nahoru - touto ulicí - tam je Golgota. Tam byl ukřižován, mezi dvěma zločinci. Kříže tam ještě stojí.
V2  Melknazar - čtvrtý král- jde těžkým krokem na Golgotu. Sám pro sebe si říká.
Melk Pane, můj Pane. Třiatřicet let jdu za tebou a všechno to bylo zbytečné... Kdybych tak nebyl na cestě ztrácel čas.
Ježíš  Melknazare, Melknazare....
Melk Volal jsi mne Pane?
Ježíš  Ty jsi král Melknazare?
Melk Nejsem, Pane, jsem jen ubohý poutník, který jako vždy přišel pozdě. Nenašel jsem toho, kterého jsem hledal.
Ježíš  Melknazare, ty jsi našel toho, kterého jsi hledal.
Melk Pane, jak víš, koho jsem hledal?
Ježíš  Melknazare, vím, že jsi hledal mne.
Melk Pane, ty jsi Mesiáš?
Ježíš  Já jsem ten nejmenší a přitom největší ze všech.
Melk Pane, ale já jsem ztratil všechno, co jsem ti chtěl dát.
Ježíš Mýlíš se, všechno si mi dal.
Melk Ne, Pane, dal jsem to žebrákům, těm, kteří potřebovali pomoc. A přitom to bylo pro tebe pro krále.
Ježíš  Opravdu, Melknazare, dal si to mně, dal si to všechno mně. Protože já jsem v těch, s kterými ses setkal. Všechno co dobrého učiní lidé někomu chudobnému, trpícímu, nešťastnému - mně učiní. Děkuji ti Melknazare.
Melk Ježíši, já vím, ta dlouhá, nesmírně dlouhá cesta byla cesta pouští mého srdce. Cesta do mého nitra, cesta k sobě a  k jiným.
Ježíš  Melknazare - vždy miluj.
Melk Miluji.
Ježíš  Obětuj se a důvěřuj.
Melk Obětuji se a důvěřuji.
Ježíš  A vždy věř.
Melk Věřím ti Pane.

píseň Úžasná láska

KONEC

Nahoru / ZPĚT


Poslední aktualizace:
28. ledna 2003 12:09